2 C's blog

Just another WordPress.com site

TED The Origins of Pleasure

http://www.ted.com/talks/paul_bloom_the_origins_of_pleasure.html

1. fancy oneself – to fancy oneself mieć wysokie mniemanie o sobie

2. extort – to extort sth from or out of sb (by threat) wymu|sić, -szać coś od kogoś [money]

3. bring in – (involve) za|wezwać, sprowadz|ić

4. by all accounts – by all accounts he’s a rich man mówią o nim, że jest bogatym człowiekiem

5. amicable – /’æmıkbl/ adj (friendly) [gesture, manner, relationship] przyjazny, przyjacielski

6. heartening – pokrzepiający, dodający otuchy

7. imposter – oszust m, -ka f (podający się za kogoś) impostor m dat

8. endow – (bestow) obdarz|yć, -ać [person, animal] (with sth czymś); to be endowed with sth być obdarzonym czymś [ability, talent, attribute]; być wyposażonym w coś [facilities]

9. virile – /’vıraıl, US ‘vırl/ adj jurny, męski; fig (forceful, vigorous) [group, leadership] prężny; [prose] jędrny; [performance, dancing] dynamiczny

10. utility – (usefulness) użyteczność f, przydatność f

11. audacious – /’deı∫s/ adj (bold) [plan, decision] śmiały, zuchwały; (cheeky) [remark, treatment] bezczelny

12. stunned – (dazed) (with blow) ogłuszony; (with injection) odurzony (amazed, shocked) [person] (with news, death) zaszokowany; (with beauty) olśniony

12. malevolence – /m’levlns/ n wrogość f (towards sb w stosunku do or wobec kogoś)

Advertisements

September 8, 2011 Posted by | TED Lectures | Leave a comment

TED How Language Transformed Humanity

http://www.ted.com/talks/mark_pagel_how_language_transformed_humanity.html
1. subversive /s b’vз sıv/ wywrotowy
2. conceit /k n’si t / (fancy) fanaberia
3. usurp /ju ‘zз p/ vt uzurpować sobie
4. accost / ‘k st/ vt zaczepi|ć, -ać; zagab|nąć, -ywać liter; (for sexual purposes) nagab|nąć, -ywać
5. hubris /’hju brıs/ n fml nieposkromiona pycha
6. adage /’ædıd / n porzekadło n, przysłowie
7. rig (about) (control fraudulently) s|fałszować [results, election]; ustawi|ć, -ać wyniki (czegoś)
8. taint /teınt/ (defect) (of crime, corruption, cowardice) piętno; (of contamination, infection, bias) ślad m
9. bustle – uwijać się, krzątać
10. team – jednoczyć, tworzyć zespół
11. lure /l (r)/ przynęta
12. flake łuszczyć i odłupywać
13. behoove /bı’hu v/ v impers US = behove
behove /bı’h v/ v impers GB fml it behoves you to do it (be proper) wypadałoby or dobrze byłoby, żebyś to zrobił; (be advantageous) w twoim własnym interesie leży, żeby to zrobić
14. strike a deal
15. shaft /∫ ft, US ∫æft/
(rod) (of tool) trzonek m; (of arrow, spear) drzewce n; (of sword) rękojeść f; (of column) trzon m; (in machine) wał m, wałek m; (on a cart) dyszel m; (of feather) stosina f; (of hair, bone) trzon m
remark) uwaga f; shaft of wit/wisdom dowcipna/mądra uwaga
vulg (penis) kutas m vulg
16. scuffle /’sk fl/n przepychanka f vi (fight) to scuffle with sb przepychać się z kimś
17. ensue /ın’sju , US -’su / vi [argument, fight] wywiąz|ać, -ywać się; [death, defeat, investigation] nast|ąpić, -ępować; to ensue from sth być skutkiem or następstwem czegoś, nastąpić w wyniku czegoś
18. languish /’læŋgwı∫/ vi
(lose vitality) [person] s|tracić animusz or werwę liter; [industry, organization] podupa|ść, -dać; to languish in the heat omdlewać w upale
(remain neglected) [person] marnieć; to languish in prison gnić w więzieniu; to languish in obscurity popaść w zapomnienie; to languish in poverty klepać biedę infml; to languish in a box/garage [object] poniewierać się w pudle/garażu
19. confine /k n’faın/
(in room, cell, prison, ghetto) zam|knąć, -ykać [person] (in or to sth w czymś); to confine oneself to sth/to doing sth ogranicz|yć, -ać się do czegoś/zrobienia czegoś
20. dalliance /’dælı ns/ n liter flirt m, zaloty plt; fig (with idea, political party) flirt m fig
21. conduit /’k ndıt, ‘k ndju ıt, US ‘k ndwıt/ n (pipe) rura f; (channel) kanał m
22. inexorable /ın’eks r bl/ adj [person, fate, march of time, logic] nieubłagany; [trend, rise, fall] niepowstrzymany; [will, person] nieugięty; [demands] nieustępliwy

Barnum & Bailey circus: http://www.ringling.com/

September 8, 2011 Posted by | TED Lectures | Leave a comment